Извођачко вријеме у епским пјесмама Вуковог пјевача Сава Матова Мартиновића

Фолклористика 8/1-2 (2023):
Аутор: Бојан Рајевић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2023.8.1_2.2

Саво Матов Мартиновић је најплоднији Вуков пјевач, особен и по томе што своје пјесме потписује и објављује под својим именом. У раду се анализира функционисање извођачког времена Мартиновићевих епских пјесама на различитим позицијама (иницијална, медијална, финална) и испитује се како се оно концептуализује у његовим епским пјесмама. Издвајају се чиниоци времена и анализирају функције које они остварују у односу на елементе епског сижеа, контекст извођења и културу којој припадају. Закључује се да је једна од важнијих функција извођачког времена у овим пјесмама потврђивање система вриједности унутар културе у којој пјесме настају посредством истицања одређених образаца понашања у вези са јунаштвом и одбраном државе и отачества. Овом функцијом обухваћен је текст епске пјесме Сава Матова Мартиновића на свим нивоима, па тако очување вјечног спомена обједињује како јунаке – учеснике битака (укључујући и пјевача који је и сâм јунак у појединим пјесмама) тако и просторе у којима се битке одигравају (Вис, Дуга споменита). Тој функцији саображене су и доминантне формуле у пјевачевом обраћању (благослови и клетве).

Кључне речи: Саво Матов Мартиновић, епске народне песме, извођачко вријеме, културно памћење.