Писана сведочанства о тамбурашком звуку с почетка 20. века: приручници за свирање Спасоја Томића и Марка Нешића

Фолклористика 7/2 (2022):
Аутор: Јулијана Баштић
Текст:
https://doi.org/10.18485/folk.2022.7.2.4

У раду се приступа анализи две школе, односно приручника за свирање на тамбурашким инструментима с почетка 20. века. Први, под називом Наше тамбуре, написао је Спасоје Томић (1877–1942), учитељ из Шида, а објављен је у Сиску 1909. године. Ту су описани тамбурашки инструменти једногласног и двогласног квинтног система штимовања, као и технике свирања и естетски критеријуми звучности приликом групног музицирања. Друга Школа за тамбуру, коју је 1912. године написао тамбураш и композитор из Новог Сада, Марко Нешић (1873–1938), налази се у рукопису у архиви Музеја града Новог Сада. Овде су описани начини штимовања и технике свирања на тамбурашким инструментима трогласног квартног система штимовања, врло слични савременој пракси. Ова два можда најстарија приручника за свирање на тамбурашким инструментима, који се односе на подручје данашње Војводине, биће посматрана као валидна и вредна писана сведочанства о тамбурашком звуку с почетка 20. века. Дијахронијски оријентисано истраживање тамбурашких инструмената отвара могућност за нова тумачења развоја тамбурашке праксе на ширем географском простору.

Кључне речи: тамбурашка пракса, Спасоје Томић, Марко Нешић, школа за тамбуре, историјски развој тамбурашких инструмената, Војводина.