Arhiva 3/2 (2018)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

ПOВОДОМ ДВЕСТА ГОДИНА ОД ОБЈАВЉИВАЊА СРПСКОГ РЈЕЧНИКА ВУКА КАРАЏИЋА (1818–2018) (ур. Зоја Карановић)

Зоја Карановић, Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у Српском рјечнику (1818) Вука Стефановића Караџића 9‒22
Софија Милорадовић, Предлози као одредничке речи у Вуковом Српском рјечнику (1818) 23‒36
Гордана Штасни, Жарко Бошњаковић, Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти 37‒53
Маја Калезић, Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма (1818) 55‒64

ПОВОДОМ СТО ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ТИХОМИРА Р. ЂОРЂЕВИЋА (1868–1944)

Весна Марјановић, Тихомир Ђорђевић и народне игре 67‒79
Светлана Мирчов, реписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића 81‒89
Александра Попин, Арапов гроб у Новом Пазару 91‒106
Марина Младеновић Митровић, Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ 107‒123

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Андрей Н. Власов, Валерия И. Еремина, Александр Н. Розов, Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.) 127–136
Милица Цветковић, Причања из Горње Каменице 137–156
Ана Вранић, Разна фолклорна грађа из Баваништа 157–164
Бојана Ђурковић, Демонолошка предања и веровања из Новог Пазара и Рашке 165–171

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Смиљана Ђорђевић Белић, Караџић Тихомира Ђорђевића („Караџић“ Тихомира Ђорђевића. Прир. Александар Никезић, Данијела Поповић Николић. Алексинац, Ниш: Центар за културу и уметност, Огранак САНУ, 2018) 175‒177
Бранко Златковић, Књига о Вуку (Бошко Сувајџић. Књига о Вуку. Београд: Албатрос плус, 2018) 178‒181
Смиљана Ђорђевић Белић, Нове интерпретацијe епских песама (Лидија Делић, Мирјана Детелић, Љиљана Пешикан Љуштановић. Главит јунак и остала господа. Анализе народних песама. Београд: Завод за уџбенике, 2018) 182‒187
Нина Аксић, Што би зимус на овна, то је љетос на оца (Милина Ивановић Баришић. Одевање у околини Београда – друга половина 19. и прва половина 20. века. Београд: Етнографски институт САНУ, 2017) 188‒190

НАУЧНА КРИТИКА И ПОЛЕМИКА

Зоја Карановић, Понешто о причању и генерисању приче и о стварности, пре свега 193–200
Светлана Ћирковић, Одговор на приказ зборника радова Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017 201–208
Бошко Сувајџић и Биљана Сикимић, Писмо Одбору за стандардизацију српског језика 209–210

ХРОНИКА

Бојан Ристић, Јубилеј Тихомира Ђорђевића у његовом родном граду 213–217
Дејан Илић, Поводом стогодишњице рођења Јелеазара Мелетинског (1918–2005) 218–223