Фолклористика, година седма, број 1, 2022

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

БИЉНИ СВЕТ У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ СРПСКОЈ КУЛТУРИ, НЕКАД И ДАНАС (УРЕДИЛА ЗОЈА С. КАРАНОВИЋ)

Зоја С. Карановић, „Чудно дрво јаворово“: Српске народне лирске песме о чудесном орачу у окружењу света флоре 11–32
Ана Вукмановић, Еротска симболика биљних плодова у јужнословенској усменој лирици 33–53
Радивој Радић, „Јабука која касно сазри, дуго стоји“ (Неколико цртица о јабуци) 55–65
Драгана Ратковић, Ботаничка лексика и терминологија лаудативног значења у именовању човека у пиротском говору 67–90
Гордана Штасни, Семантичко-деривациони потенцијал и лексичка спојивост назива прототипичних биљака у српској култури – пшеницe и кукурузa 91–109
Марина Цветковић, Биљни свет и традиционална текстилна радиност 111–123

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА

Мирјана Д. Стефановић, Грађа за каталог биља у народним епским песмама 127–168
Зоја С. Карановић и Весна Ђукић, „Прочула се убава девојка“: Српске народне песме о лепоти и љубави (теренска грађа из Белог Тимока) 169–197

IN MEMORIAM

Соња Петровић, In memoriam Момчило Златановић (1934–2022) 201–205

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

Биљана Сикимић, Капитална монографија о Ромима у Србији на почетку 20. века 209–211
Мина М. Ђурић, Књига-код: где је у књижевности Кључ од Косова? 212–216
Дејан Илић, Национални и/или маргинални епски певачи 217–220
Марко Ђорђевић, Рашчитавање магијске потке српске усмене лирике 221–226
Марија Миљковић, Чување завичајне духовне баштине 227–231
Лидија Делић, Синтетична студија о фолклорном вуку 262–237
Наталия Рашкова, Станой Станоев, За хманитаристиката и нейните пътища 238–243